پیدا

دلتنم باش

درخواست حذف اطلاعات

سته خودخواه بی شکیب از این جهان فقط همین ها را برایم باقی گذاشته اند با من مدارا کن ! بعدها ... دلت برایم تنگ خواهد شد ... سید علی صالحی