پیدا

حرفی نیس

درخواست حذف اطلاعات

خیلی حرفی ندارم بزنم اوضاع خوب پیش نمیره خیلی درگیر پایان نامه هستم هنوز جواب نگرفتم کار هم اکی نشد باید میرفتم و هنوز نرفتم تقصیر خودمه فک نمی اینجوری شه دیگه هیچ وقت کارم رو ب فردا موکول نمیکنم قول میدم خودمو مقایسه نکنم