پیدا

یار تویی

درخواست حذف اطلاعات

چه قد ازت دورم ونزدیکم خودت میدونی چه قد به حضورت حتیاج دارم خودت میدونی چه قد درگیرم درگیر در درگیری من نمیدونم فرناز چه جوریه باهات سحر چه طور... ادمای اینجا فرق دارن من شناختم نسبت به تو فرق داره توقراره با همه فرق داشته باشی میدونی لازم نیس بگم میدونی نمیخواد بگم من فرصتی ندارم به تباهی نزدیکم خواهش میکنم ازت