پیدا

شرمنده

درخواست حذف اطلاعات

هستی میشنوی حتی اگه اوضاع خوب نیس حتی اگه بیکارم حتی اگه گره دارام همه کارام حتی اگه نمیشه هستی امروز تو ذهنم چ قد کفر گفتم چ قد تو ذهنم متهمت کرد به ساعت کشیده نشد ارومم کردی ببخشید ادمها نالایق رو بیرون میکنم دیگه حواسم به زندگیمه ممنون همه وسیله هستن ممنون هستی حواست ک بهم هست بیشتر هم باشه راهمو باز کن تو علم و کارم به ی جایی برسم